Regionální zamyšlení

Vážení čtenáři, přelom roku nás vždy vede k zamyšlení o uplynulém roce a plánech na roky následující. Dovolte, abych na konci roku okomentoval některé věci, které mají podle mého názoru důležitý regionální rozměr.

Rok 2023 se v celé české společnosti nesl v duchu určité nejistoty, doznívá covidová a energetická krize, česká ekonomika se především z důvodu vysokých cen energií, vyvolaných válkou na Ukrajině, potýká s vysokou inflací. Obě krize se podařilo překonat, ač jejich následky jako společnost poneseme několik let.

Pacovský region je dlouhodobě velmi stabilním a bezpečným prostředím. Máme téměř nulovou nezaměstnanost a stabilní sociální a podnikatelské prostředí. V regionu skvěle funguje spolkový život, který je podporován samosprávami. Pacovsko je regionem s velmi nízkou úrovní kriminality. Fungují školské, sociální, kulturní či sportovní organizace. Suma sumárum, žijeme na jednom z nejbezpečnějších míst na světě a v době, která sice vykazuje určitou míru nejistoty, avšak současná společnost žije v takovém ekonomickém blahobytu jako žádné jiné generace před námi. Toto si musíme neustále připomínat.

Moje současná pracovní role místostarosty města Pacova, předsedy Mikroregionu Stražiště a poslance parlamentu tkví především v regionálních tématech, které se dotýkají nejen našeho města, ale i jeho okolních obcí a často přesahují také hranice našeho regionu. Regionu jsem se vždy snažil přinášet plány a vize a na ty pak sháněl finanční prostředky. Ve svém dalším textu se tedy zaměřím na projekty a témata, jejichž realizace překračuje více let.

Modernizace páteřní dopravní infrastruktury

V minulých letech se nám podařilo rozpohybovat investice do regionální dopravní infrastruktury, především pak do silnice z Pacova do Lukavce. Podařilo se vybudovat obchvaty Lukavce a Salačovy Lhoty a napojení regionu na Středočeský kraj. Tím ale práce na modernizaci naší nejdůležitější regionální dopravní tepny nekončí. Pokračujeme v přípravě dalších úseků silnice, tak abychom modernizaci v dalších letech dokončili. V roce 2024 bychom měli dokončit přípravné práce na úseku Lukavec-Salačova Lhota a úseku Salačova Lhota-křižovatka Pacov, Jetřichovec. Samotné zahájení stavebních prací směřujeme na rok 2025. V roce 2024 také dokončíme opravu silnice z Vyklantic do Košetic.

Samostatnou kapitolou je modernizace průtahu naším městem. Práce na přípravě tohoto projektu pokračují a připomenu, že se nebude jednat pouze o modernizaci povrchu komunikace, ale i o modernizace veškeré vodohospodářské infrastruktury, energetických a datových sítí, veřejného osvětlení a chodníků. Příprava projektu bude trvat ještě minimálně jeden rok. Technický stav komunikace na průtahu je ale špatný a bude nutné udělat plošné opravy. Často slýchávám komentáře, proč město radši neřeší obchvat Pacova. Základní přípravné práce na tomto projektu jsme již zahájili, ale není možné realizovat novou silnici a nechat ladem tu současnou, navíc s dožívající vodohospodářskou a energetickou infrastrukturou, na které je závislý celý život města.

Energetika

Naše město v minulých letech významně investovalo do energetických úspor, zateplili jsme objekty ve vlastnictví města Pacova, průběžně modernizujeme kotelny a zahájili jsme investice do vlastních zdrojů energie. Všechny tyto kroky snižují provozní náklady a zlepšují komfort uživatelů veřejných budov.

V tomto trendu budeme pokračovat a v roce 2024 plánujeme dokončit realizaci vlastních instalací fotovoltaického parku města Pacova. Instalace fotovoltaických systémů proběhne na střechách objektů v majetku města a ploše bývalé skládky odpadů. Celkový instalovaný výkon FVE systémů bude 840,24 kWp, z toho 494 kWp střešní FVE a 345,6 kWp pozemní FVE. Ročně by takto mělo být vyrobeno více jak 800 MWh. To je více než 50 % roční spotřeby elektrické energie provozů města Pacova. FVE budou instalovány na objekty: Dům sociálních služeb Pacov, gymnázium, poliklinika, skladová hala za zámkem, školní jídelna, školní tělocvična, základní škola – 2. pavilon Za Branou, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod a plocha bývalé skládky na Vejvarce.

V našem regionu také velmi dobře funguje spolupráce obcí skrze Mikroregion Stražiště, kde mimo jiné společně samosprávy, jejich zřízené organizace (školy, školky apod.) a vlastněné provozy sdružujeme do společných poptávek po dodávkách elektrické energie a plynu. Díky tomuto sdružení poptávky se dostáváme na výrazně nižší ceny a veřejné rozpočty uspoří miliony korun ročně. Tyto aktivity budeme dále prohlubovat.

Vodohospodářství a klima adaptační opatření

V letošním roce Pevak Pelhřimov, jehož je město Pacov a další obce našeho regionu členy, spustil více jak 10 let připravovaný projekt nové přečerpávací stanice v Hulicích, která nově pomáhá s dopravou vody nejen do Pacova, ale také do Pelhřimova, Humpolce a dalších měst a obcí na trase vodovodního přivaděče. Nové technologie, vlastní infrastruktura a energeticky úsporná řešení mají pak pozitivní dopad na konečnou cenu vody pro občany. Díky podobným investicím, které musíme v dalších letech rozvíjet, se nám daří držet příznivou cenu vody (poznámka: aktuálně je v Pacově cena vodného a stočného 93 Kč za 1 m3, průměrná cena v ČR je 114 Kč za 1 m3. Zdroj: www.cenyenergie.cz, www.skrblik.cz).

Náš region je zdrojem vody pro vodní nádrž Švihov. To s sebou nese určitá omezení nejen pro obce, ale také pro zemědělství. Na druhou stranu máme díky napojení na tento zdroj vody, v kombinaci s vlastními zdroji, velmi kvalitní pitnou vodu a samotná poloha regionu je nemalou příležitostí pro získání nemalých finančních zdrojů pro různé vodohospodářské a klima adaptační projekty, jako je budování nových vodních ploch či opatření v krajině. Snažíme se k tomuto tématu pořádat vzdělávací a osvětové akce a zvát do regionu významné osobnosti z úrovně státních institucí. Cílem našich aktivit je také prezentovat zajímavé a inspirativní projekty obcí či zemědělců.

Odpadové hospodářství

Společným tématem obcí našeho regionu je také odpadové hospodářství. 117 obcí a měst na Pelhřimovsku vlastní společnost SOMPO a.s., která zajišťuje svoz a likvidaci odpadů. V minulých letech jsme modernizovali třídící linku, rozšiřovali skládku, zaváděli door to door systém. Všechna tato opatření mají vliv na ekologickou a ekonomickou efektivitu systému, který je vzorem pro mnoho jiných regionů v ČR. Poslední investicí je instalace vlastní fotovoltaické elektrárny v areálu Hrádek u Pacova, která většinu roku pokryje nároky areálu na elektrickou energii a sníží tak provozní výdaje společnosti. V dalším roce bychom měli modernizovat sběrnou síť pro tříděné složky odpadů. Nejdražší odpad je ten, který skončí ve skládce. Třídění odpadů má pozitivní dopad nejen na ekologii, ale také na nákladovost systému.

Plochy pro podnikání a bydlení

Město Pacov prochází v současné době změnou územního plánu, tato změna přináší nové náměty na plochy pro bydlení a podnikání. Pro rozvoj našeho města a regionu je zásadní, aby se nezastavila bytová výstavba a vybudovaly se nové plochy pro podnikání. Především pak ploch pro podnikání má naše město výrazný nedostatek a limituje to tak náš rozvoj. V roce 2024 bude tedy velmi důležité dokončit změnu územního plánu a rozhýbat tak nové rozvojové projekty.

Regionální spolupráce

Všechny výše uvedené oblasti mají jedno společné, a to je velmi efektivní spolupráce obcí v našem regionu. Díky tomu, že jsme schopni si veškerou zásadní infrastrukturu provozovat sami, průběžně do ní investovat a veškeré případné zisky opětovně investovat, daří se nám dosahovat vysoké provozní kvality za velmi příznivé ceny.

Díky tomu, že obce v našem regionu mají důležité platformy pro vzájemnou komunikaci, a to především Mikroregion Stražiště, SOMPO a.s. či Pevak Pelhřimov, dochází k vzájemné koordinaci společných projektů a problémů. Problémy se nezametají pod koberec, ale hledá se jejich řešení. Díky společným nákupům dochází k nemalé finanční úspoře.

Díky své současné práci poslance mám příležitost hodně cestovat, nejen po celé České republice, ale také po Evropě. Téměř při každé cestě srovnávám, co kde jinde funguje či nefunguje a velmi často si vzpomenu na náš region. Častokrát cítím pocit vděku a hrdosti, protože vidím, že věci v našem regionu fungují velmi dobře. Mnohdy nevnímáme věci, které máme, dokud nevidíme srovnání.

Vůbec to neznamená, že bychom měli v úsilí o rozvoj našeho krásného regionu nějak polevovat, mám na mysli to, že máme být na co hrdí a vážit si dosažených úspěchů a hrdě se hlásit k naší regionální identitě.

Velmi silná jsou slova pacovského rodáka a velikána české literatury Antonína Sovy: „Věřím-li silnou domova věrou a věřím-li v sebe, čeho pak měl bych se bát?“.

Vážení čtenáři, dovolte, abych vám i vašim rodinám popřál do roku 2024 pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Ing. Lukáš Vlček,
místostarosta města Pacova, 
předseda Mikroregionu Stražiště, 
poslanec Parlamentu ČR

Zůstaňme spolu ve spojení! Přidejte si mě na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *